Γενική Αστική & Επαγγελματική Ευθύνη

Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκαλέσαμε σε άλλους παρά τη θέλησή μας.
Παράλληλα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται εις βάρος μας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη    

Ο σύγχρονος επαγγελµατίας που προσφέρει υπηρεσίες µελέτης, εκπόνησης, επίβλεψης και κατασκευής έργων, αντιµετωπίζει θέµατα ευθύνης που προκύπτουν από λανθασµένους υπολογισµούς & αποφάσεις, από χαλαρή επίβλεψη ή από παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας.
Ο σηµερινός επαγγελµατίας χρειάζεται ουσιαστική νοµική και οικονοµική προστασία για την ομαλή άσκηση της δραστηριότητας του.
Η Ασφάλεια Επαγγελµατικής Ευθύνης προστατεύει τον επαγγελµατία από την οικονοµική απώλεια σαν συνέπεια της νοµικής του ευθύνης έναντι τρίτων.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019